Internacia E-Seminario “Apliko de Esperanto en la profesia agado”

Informcele:

> AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MАRINO
>
> ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК- САН МАРИНО/AIS/
>
> СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ AIS/-САН МАРИНО
>
> ФИЛИАЛ- БЪЛГАРИЯ /AIS-БЪЛГАРИЯ/
>
> PREZIDANTO DE AIS- BULGARIO
>
> Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@rozabg.com
>
>
>
> INTERNACIA E-SEMINARIO
>
> “APLIKO DE ESPERANTO EN LA PROFESIA AGADO “
>
> 11-14.06.2010
>
> K A R L OV O
>
>
>
> Al
>
> Universitataj profesoroj
>
> Membroj de A I S
>
> Komitatanoj de UEA
>
> Fakuloj pri diversaj fakoj kaj sciencoj
>
> Fakdeligitoj de UEA
>
> Aktivuloj de Internacia E-movado
>
>
>
> Estimataj Gekolegoj,
>
> Dum junio 2009 j en Karlovo sukcese estis organizita la I-a Internacia Seminario “Apliko de Esperanto en la profesia agado “/AEPA/kies organizantoj estis AIS- Bulgario,Bulgara E- Asocio, Internacia Universitato -Karlovo kaj la Regiona Estraro de la neesperantista organizo “Scienc-teknika Asocio” en Bulgario.Ği estis E-Seminario,organizita ěefe de la la esperantistoj , sed ğin partoprenis ankaû scienculoj kaj fakuloj,kiuj ne estas esperantistoj, kiuj prelegis kaj partoprenis la diskutojn ěar estis rekta traduko esperante-nacilingve-esperante.
>
> Honora Protektanto de la Seminario estis inğ. Najden Najdenov Urbestro de komunumo Karlovo ,kies persona partopreno la Seminarion kontribuis ankaû por ğia sukceso.
>
> La Seminarion partoprenis famaj bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj de 11 landoj.Partoprenis ankaû oficiala reprezentanto de la Bulgara Akademio de la sciencoj.Pli ol 150 esperantistoj el 45 landoj sendis salutmesağojn bondezirante sukcesan laboron de la seminario kaj esprimante bedaûron ,ke pro vizaj kaj oficaj kialoj ne povus persone partopreni.
>
> La Seminario ekludis sian rolon por propagando de Esperanto kaj ğia apliko en la profesiaj kontaktoj.Tiamaniere ği sukcese plenumis sian bazan celon- prezenti antaû la nesperantistaro,fakuloj tutmonde kaj la oficiuloj,ke la Internacia lingvo Esperanto ne estas nur komuna lingvo por babilado , amuzo kaj kontaktoj inter la esperantistoj, sed Esperanto povus esti kaj devas esti oficiala lingvo por kontaktoj kaj kunlaboro en diversaj sciencaj kaj profesiaj fakaj seminarioj .
>
> Respondante al la intereso pri la seminario inter bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj ni decidis denove organizi la II-an Seminarion –AEPA-2010 kiu okazos en Karlovo / 11-14.06.2010/
>
> Ni estas dankemaj al ing.Najden Najdenov-Urbestro de komunumo Karlovo ,ke li akceptis nian peton denove esti Honora Protektanto de la Seminario. Ni esperas ,ke lia morala helpo kaj pozitiva rilato al la internacia E-movado sendube kontribuos denove por la sukceso ankaû de tiu ěi Seminario
>
> Havante antaûvide Vian aktivan fakan agadon kaj sperton mi,nome de la organiza Komitato plej afable invitas Vin kaj Viajn gekolegojn partopreni la Seminarion. Partoprenonte la Seminarion Vi ne estos devigota prelegi-Vi povus partopreni nur la diskutojn
>
> Oficiala lingvo denove estos Esperanto, sed laborlingvoj ankaû estos bulgara kaj la lingvoj de la partoprenontoj el diversaj landoj,kiuj ne estas esperantistoj sed partoprenos la seminarion kaj dezirus per Esperanto fari kontaktojn kun gekolegoj-fakuloj.Jam aliğis famaj bulgaraj fakuloj, scienculoj, universitataj profesoroj, reprezentantoj de nesperantistaj organizaj^oj,kiuj ne parolas esperante kaj kies prelegoj ni tradukos. Ili dezirus konatiği kaj kunlabori kun gekolegoj kaj geamikoj en diversaj landoj uzonte Esperanton kiel kontaktlingvo.Ni same petas Vin ,se eblas informi pri nia Seminario kaj inviti Viajn gekolegojn en Via Universitato , firmaoj , institutoj,fakaj organizaj^oj , kiuj dezirus partopreni kaj prelegi nacilingve .Vi povus koncize traduki esperante iliajn prelegojn kaj ankaû la diskutojn. Tiamaniere ili ankaû povus persone konatiği kun bulgaraj kaj ekstelandaj scienculoj kaj samfakuloj.
>
> La čefa celo de nia Seminario estas prezenti al la fakuloj tutmonde, ke Esperanto estas ne nur lingvo por kontaktoj kaj kunlaboro inter la esperantistoj, sed la fakuloj-neesperantistoj partoprenonte nian Seminarion povus mem kompreni kiamaniere Esperanto povus esti utila por iliaj intertnaciaj fakaj kontaktoj kaj profesia agado.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s